POVODŇOVÝ PLÁN obce TOPOLNÁ

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Topolná ID dPP:11514 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Topolná podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Topolná a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na to.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Burava
  • Březnice
  • Bůrovecký potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM233/2018-419/Ju
ze dne 18.01.2018

 
 

 
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Č. j.: MUUH-SŽP/15804/2018/PešM ze dne 05.04. 2018
 

Záznamy o provedené aktualizaci - první verze dPP obce Topolná: 25. září 2017

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část říjen 2020
organizační část říjen 2020
grafická část říjen 2020
přílohy říjen 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze říjen 2020
offline verze říjen 2020
digitalizovaná verze říjen 2020
databáze POVIS říjen 2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

SFZP_H_CMYK.jpgCZ_RO_B_C.jpg