Hydrologické údaje

Topolná patří do povodí Moravy ve Zlínském kraji a řeka Morava, i na základě zkušeností z roku 1997, může obec významně ohrožovat.  Potok Burava a řeka Březnice jsou hlavními většími toky katastru obce Topolná a patří do povodí Moravy ve Zlínském kraji. Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu stoku z hřebenů Vizovické vrchoviny, jejichž vrcholky dosahují výšek 350 - 450 m n.m.. U řeky Moravy jde o povodeň vleklého, o to však výrazně mnohem více ohrožujícího typu.

Z hlediska možného povodňového ohrožení se tyto toky vyznačují vyšší rychlostí povodňové vlny z důvodu severně ležícího kopcovitého masivu Vizovické vrchoviny, jejichž vrcholky dosahují výšek 355 m (Komárov).

 

Řeka Březnice – hyd.poř. 4-13-01-0650; ID CEVT: 10 100 214; ID DIBAVOD 408 580 000 100

je říčka v Topolné ve Zlínském kraji protékající západním směrem jižním okrajem katastru Topolná. Březnice pramení ve Vizovických vrších nad obcí Březnice. Odvádí vody ze západní části Vizovických vrchů, teče od Bohuslavic směrem jihozápadním přes Šarovy, Březolupy až po obec Bílovice, kde se stáčí severním směrem k Topolné, kde přibírá Buravu a odtud míří nad obci Kněžpole směrem jihozápadním až k ústí v Jarošově do Moravy. Z přítoků jsou největší – levobřežní Zlámanecký potok, pravobřežní Lhotský potok, a Hlubocký potok v Šarovech, Burava v Topolné. Pramení v severní části obce Březnice, kde má celkem 13 pramenišť. Krajina je zvlněná a v horní části toku, kde je větší sklon, převládá bystřinné proudění. Povodí má přirozený průběh, koryto je jen řídce upravováno ani stabilizováno. Hloubka se zde pohybuje okolo 10 - 50 cm. Od Březolup převýšení i rychlost proudění postupně klesá a mění se na říční. Také koryto se rozšiřuje a ve většině místech je již upraveno a stabilizováno. Plocha tohoto povodí činí 32,8 km2. Vodní tok Březnice je ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště.

 
potok Burava – hyd. pořadí 4-13-01-0720; ID CEVT: 10 200 575; ID DIBAVOD 408 650 000 100

je potok v Topolné ve Zlínském kraji protékající severním a východním okrajem celou obcí Topolná.

Pramení mezi nad obcí Komárov ve výšce 290 m n.m. Vlévá se do Březnice pod Topolnou. Pramení pod Jílovou ve výšce 530 m n.m. protéká nejprve obec Komárov a potom Topolná. Délka potoku je 12,536 km. Ústí zprava do Březnice nad Kněžpolí ve výšce 180 m n.m. Správcem VT je Povodí Moravy s.p.

 
Bůrovcový potok

je levostranným přítokem Buravy v Topolné. Tento tok je povodňově významný jen pro kulturní park a zástavbu Bůrovce na severozápad od obce.

 

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Topolná se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Buravě nebo Bůrovcovém potoce, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na mostcích docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

Mapa vodních toků