B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Topolná ležící v Dolnomoravském úvalu, v okrese Uherské Hradiště, ORP Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Katastrální území obce má rozlohu 1038 ha, počet obyvatel 1619.

Obec Topolná je součástí lidských sídel Napajedelsko - Bílovické oblasti, svažujících se do Dolnomoravského Úvalu tvořeného řekou Moravou zleva, leží v nadmořské výšce 192 m. n.m..

Z hlediska širších vztahů spadá obec Topolná do území správního obvodu s rozšířenou působnosti – města Uherské Hradiště, které se nachází 10 km jihovýchodně od obce Topolná. Na město Uherské Hradiště má nejsilnější vazby.

Obec je dobře dopravně dostupná, hlavní trasy II. třídy II/497 spojující Bílovice s Napajedly. Pro region je typické zastoupení menšího počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých a mikro. Region má zemědělsko - průmyslový charakter. Topolná vždy byla typickou zemědělskou vesnicí. V současné době hospodaří na pozemcích katastru společnost TOPAGRA.

V roce 1951 byla na katastru obce postavena vysílací stanice, která šíří radiový signál dlouhých vln - RADIOŽURNÁLU. Stožáry stanice vysoké 270 m jsou viditelné z dalekého okolí.

Jednou z priorit je další zlepšování stavu životního prostředí, technické, rekreační, ubytovací a dopravní infrastruktury, taky i rozvoj podnikatelských aktivit obcí.

Území katastru obce Topolná trpí povodněmi z Moravy, Březnice a místní Buravy a bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Rozsáhlé svodné území jižních svahů Vizovické vrchoviny je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Dolnomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny s páteřní osou řekou Moravou. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.