Historické povodně


Území katastru obce Topolná trpí povodněmi z místního Buravy. Rozsáhlé svodné území jižních svahů Vizovické vrchoviny je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Dolnomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny Napajedelska. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Topolné se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Extrakty ze zápisů z Topolské kroniky

1955 –

Území katastru obce Topolná trpí povodněmi z místního toku Burava, zejména při nadměrných srážkách z Vizovické vrchoviny. Rozsáhlé svodné území povodí Bůravy je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, kopců, které se z východní strany svažují do obce. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami. Největší povodeň zasáhla Topolnou 1979 z Moravy, kdy voda přeskočila koryta Bůravy i Březnice a zatopila západní část obce. Katastr obce ohrožuje rovněž prudká povodeň z Březnice v případě, že by došlo k jejímu pravobřežnímu vylití. 

Místa rozlivu potoku v Topolné

U Q100 vybřežuje Burava do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích.

Protože přitéká z Vizovické vrchoviny od Komárova ze severozápadu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše v inundaci Buravy. Druhým přítokem Buravy nad Topolnou je, který je jeho výrazným přídatkem.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci Buravy také řada firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu v části Za Mlýnem a Loučky a dále pak v centru obce v okolí sportovního stadiónu a prodejny COOP.