Popis správního území obce Topolná


Obec Topolná, č.p. 420, 687 11 Topolná

tel: 572 508 505

web: www.topolna.cz; obec@topolna.cz


Geografické souřadnice katastru:   49°7′19″ s. š.     17°32′40″ v. d.

Nadmořská výška:                        192 m n. m.

Rozloha katastrálního území:    1 037 ha

Výškový systém výškopisných údajů :            Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

 

Počet obyvatel obce:           1 619

  • děti do 14 - ti let                       253

  • ekonomicky aktivní               1 098

  • ekonomicky neaktivní              258

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – v oblasti zásobování vodou je řešené území součástí skupinového vodovodu - „Babicko“. Hlavní vodovodní přivaděč vede přes k.ú. Kudlovice na k.ú. Jankovice a také pokračuje na k.ú. Sušice.

    V obci je částečně vybudována jednotná kanalizační síť. V roce 2007 byla vybudována ČOV pro 1133 EO a kanalizace v celkové délce 1717 m. V budoucnu bude dobudována jednotná kanalizační síť s odlehčením do recipientu. Velká část stok bude rekonstruována. Na k.ú. Topolná je umístěna část stok svázaných s kanalizačním systémem obce Sušice u Uherského Hradiště. V obci je rozvod STL plynovodu. Plynovod STL přesahuje na katastry obcí Sušice u Uherského Hradiště a Jankovice u Uherského Hradiště.

  • zemní plyn - severním okrajem řešeného území procházejí v souběhu nadřazená vedení VTL plynovodů DN 500, PN 25  a DN 500, PN 40 (– Zlín). Zemní plyn je do Topolné dodáván přípojkou DN 100, PN 40 z VTL plynovodu DN 500, PN 25 . Dodávka je realizována prostřednictvím regulační stanice RS Topolná.

  • el. energie - obec je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení VN 22 kV.

Topolná – regionální informační servis

Řešeným územím prochází silnice III/49724 (Bílovice – Topolná - Napajedla)

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely s přesahem na k.ú.Bílovice a k.ú. Napajedla

.