Stanovená záplavová území

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - stanovená záplavová území vč. aktivních zón Březnice  - Morava

Povodí Moravy s.p. stanovilo na řece Březnici záplavová území, která se táhnou podél jejího koryta podél jižní zástavby obce Topolná. Svodné území je protáhlé ze severovýchodu směrem na jihozápad k Jarošovu a má délku cca 2,1 km a šířku místy až cca 200 m.

 

Březnice        KUZL 4933/2014        4.6.2014

vodoprávní úřad   identifikátor   / stav č.j. datum stanovení  
vodní tok sp.zn. účinnost od - do
KÚ Zlínského kraje 100000925 / platné KUZL 4933/2014 04.06.2014
Březnice 10100214 (408580000100) - - 0.0 - 23.281 ř.km KUPS 4933/2014 ŽPZE-DZ 19.06.2014

 

 

 

 

 

 

záplavové území toku Březnice v toku 0,000 – 23,2810 (vč. vymezení aktivní zóny)

KÚ ZLK, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný Vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písmeno d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na podkladě návrhu Správce povodí a správce významného vodního toku Březnice, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70 890 013, ze dne 24.1.2014

 

I. stanovuje záplavové území toku Březnice v km 0,000 – 23.281 dle ustanovení § 66, odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a

II. vymezuje aktivní zónu záplavového území Březnice v km 0,000 – 23,281 dle § 66 odst. 2 vodního zákona

 

Záplavové území a aktivní zóna Březnice se týká k.ú. Topolná a dalších

 

Pro Buravu není stanoveno záplavové území

Burava (km 0,000 – 9,695) a

Morava          KUZL 1360/2016        6.11.2017

vodoprávní úřad   identifikátor   / stav č.j. datum stanovení  
vodní tok sp.zn. účinnost od - do
KÚ Zlínského kraje 100001174 / platné KUZL 1360/2016 06.11.2017
Morava 10100003 (401110000100) - - 131.643 - 196.2 ř.km KUSP 1360/2016 ŽPZE-MT 23.11.2017

 

 

 

 

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KÚ ZLK, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný Vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písmeno d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na podkladě návrhu Správce povodí a správce významného vodního toku Morava v úseku – pravý břeh 131,643 – LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 tj. Povodí Moravy , s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70 890 013, dále jen Navrhovatel ze dne 07.01.2016, pod čj. KUZL 1360/2016 doplněného dne 10.6.2016

 

I. stanovuje záplavové území toku Morava v km PB 131,643 – LB 133,013 .. PB 186,800 LB 196,200 dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a

II.   vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Morava v km PB 131,643 – LB 133,013 .. PB 186,800 LB 196,200 dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona

 

Záplavové území a aktivní zóna Březnice se týká k.ú. Topolná a dalších

 

Mapa záplavových území v dPP obce